UNIT 2 LỚP 8 LIFE IN THE COUNTRYSIDE

     

Dưới đó là phần khởi rượu cồn của Unit 2, nhằm reviews về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp độc giả có được một cái nhìn tổng quan lại về công ty đề. Bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài bác tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp các bạn hiểu cùng làm bài bác tập giỏi hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen & read

Nguyen: Nguyen speakingNick: Hi Nguyen, how`s your stay there?Nguyen: Hi Nick! Well, it;s more exciting than I expected.Nick: What are you doing? Nguyen: Lots of things. It`s harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it trang chủ and dry it. Have you ever ridden a cart? Nick: No, but I`d lượt thích it.Nguyen: & sometimes I go herding the buffaloes with the boys.Nick: You`ve made new friends? Nguyen: Yeah - right on my fiest day. They came and we went flying kites together.Nick: Where can you buy a kite in the countryside?Nguyen: The people here don`t buy kites - they make them. My grandfather`s made me the largest, most colourful kite I`ve ever had. It looks great up there in the sky.Nick: Oh, I`m so envious!Nguyen: Ha...ha...I guess. I live more happily here, và there`s still a lot more khổng lồ explore.Nick: Sounds great!Nguyen: & everything seems khổng lồ move more slowly here than in the city.Nick: I wish I could join...

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 life in the countryside

Dịch:

Nguyen: Nguyên đã nói đây.Nick: chào Nguyên, bạn ở chỗ này thế nào rồi?Nguyên: xin chào Nick! À, thú vị hơn mình ý muốn đợi đấy.Nick: Cậu đang làm gì vậy?Nguyên: Nhiều vấn đề lắm. Đến thời gian thu hoạch rồi, bởi vì vậy nhà mình giúp sở hữu lúa lên xe pháo trâu, dắt nó về nhà cùng phơi lúa. Cậu từng lái xe đó chưa?Nick: Chưa, nhưng bạn thích lắm.Nguyên: và thỉnh loáng mình di chăn trâu cùng với những bạn nam.Nick: Cậu tất cả kết các bạn mới không?Nguyên: bao gồm - vào ngày trước tiên của mình. Họ đã đến và chúng mình đi thả diều cùng nhau.Nick: bạn cũng có thể mua một nhỏ diều ở đâu nơi miền quê?Nguyên: bạn dân tại đây không cài đặt diều - họ tự có tác dụng chúng. Ông nội bản thân đã tạo cho mình bé diều đầy color nhất, lớn nhất mà bản thân từng có. Nó trông thật to con trên bầu trời.Nick: Ồ, mình ghen tị quá!Nguyên: Ha... Ha... Ha... Mình đoán vậy. Bản thân sống vui hơn tại đây và vẫn có không ít điều nhằm khám phá.Nick: Nghe thiệt tuyệt!Nguyên: Và phần đông thứ sống đây ngoài ra diễn ra lờ đờ hơn so với làm việc thành phố.Nick: Mình hy vọng rằng mình rất có thể tham gia..

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

1. Nguyen didn`t think country life could be so interesting. T2. Nguyen never join the boys in herding the buffaloes. F3. Rice is transported home on truck. F4. Nick would like to visit the countryside at harvest time. T5. Nguyen thinks life in the city is faster than that in the countryside.T

b. Answer the following questions. 

1. Where is Nguyen now?

He’s in the countryside. Anh ấy vẫn ở miền quê.

2. When was he able to lớn make new friend?

Right on his first day here. Ngày vào ngày đầu tiên anh ấy ngơi nghỉ đây.

3. What is Nguyen’s kite like?

It’s big và colorful. Nó khủng và đầy color sắc.

4. Who is Nguyen probably staying with?

His grandfather. Ông nội của anh ý ấy.

Xem thêm: Bài Tập Chương 1 Môn Hóa Học Lớp 9 Chương 1 Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

5. Does Nick want lớn be with Nguyen?

Yes, he does. Có

c. Complete the sentences with the words int he box.

1. When a thing has of bright colours, it is ___colorful ___.2. When people are not in a hurry, they ___move slowly ___.3. A busy time when people collect their crops is called ___ harvest time ___.4. A place where rice grows is called a ___paddy fields ___.5. My brother is taking his buffaloes out khổng lồ feed them. He`s ___herding ___ them.6. Rice is loaed onto a ___buffalo-drawn cart ___ khổng lồ transport it home. Buffalo-drawn cart herding harvest time colourful move slowly paddy field. 

d. In groups, discuss và find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to support your ideas.

1. He likes it2. He doesn`t mind it.3. He doesn`t lượt thích it.

2. Match the activities with the pictures.

Nối các chuyển động với tranh tương ứng

*

1 - e

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - b

3. Can you think of some more things that children vì in the countryside? Make a list.

Example: They climb trees.

Xem thêm: #Axit Sunfuric Là Gì? Tính Chất Của Axit Sunfuric Đặc Và Loãng

They go swimming in the river.

Gợi ý:

go fishingegg collectingfeed the animalsbuild the straw into a stacksee farmer lớn plough the fieldsloading the riceherding the buffaloesflying a kite

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARDES

Play charades in two teams using the class list of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity lớn one person from Team 1. This person mimes the activity for their team khổng lồ guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed. The team with the most points wins.