Speak Unit 2 Lớp 8 Trang 20

     

Put the sentences below in the correct order lớn make a complete conversation. (Hãy bố trí những câu sau đây thành hội thoại trả chỉnh.)


Task 1. Put the sentences below in the correct order to lớn make a complete conversation. 

(Hãy thu xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

a) I’m fine. I’m going to lớn a pop concert at the đô thị Concert Center tonight. Would you lượt thích to come?

b) Hello. 9 210 752


c) It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?

d) Bye.

Bạn đang xem: Speak unit 2 lớp 8 trang 20

e) Yes. What time can we meet?

f) Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam.

g) That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

h) Bye, Eric.

i) Which band is it?

j) Hello, Adam. How are you?

k) Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - b 2 - f 3 - j 4 - a

5 - i 6 - c 7 - e 8 - k

9 - g 10 - h 11 - d

Tạm dịch:

b. Xin chào. Đây là số chín 210 752

f. Xin chào. Tôi nói theo cách khác chuyện cùng với Eric được không? Tôi là Adam.

j. Chào Adam. Các bạn khỏe không?

a. Mình ổn. Mình sẽ đi xem 1 trong các buổi nhạc pop tại Trung trung khu Hòa nhạc tp tối nay. Bạn vẫn muốn đến không?

i. Ban nhạc nào biểu diễn vậy?

c. Đó là The Kids in Town. Bạn thích họ đề nghị không?

e. Đúng thế. Chúng ta cũng có thể gặp nhau thời gian mấy giờ?

k. 7.15 được không? Buổi hòa nhạc bước đầu lúc 7.45. Hãy chạm chán nhau bên phía trong trung tâm, tại quán coffe nhé.

g. Được đấy. Hẹn chạm chán bạn thời gian 7.15 nhé. Cảm ơn, Adam.

h. Trợ thời biệt, Eric.

d. Trợ thì biệt.


Bài 2

Task 2. Complete the dialogue. Ba & Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar. 

(Hoàn thành hội thoại. Bố và Bảo sẽ hẹn nhau để chơi cờ. Hãy luyện tập bài hội thoại sau với bạn của em rồi desgin hội thoại tương tự.)

Ba: Hello. 8 257 012

Bao: ___________

Ba: Hello Bao. How are you?

Bao: ___________

Ba: Great. Me too.

Bao: ___________?

Ba: I"m sorry. I can’t play chess tonight I"m going to vì my homework.

Bao: ___________

Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: ___________

Ba: At the Central Chess Club? OK. Let’s meet at the front door.

Bao: ___________

Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o"clock. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ba:  Hello. 8 257 012.

Bao: May/ Can I speak to lớn Ba, please? This is Bao.

Ba:  Hello, Bao. How are you?

Bao: I"m fine, thanks. How about you?

Ba: Great. Me too.

Bao: Can you play chess tonight?

Ba:  I"m sorry. I can"t play chess tonight. I"m going to vì chưng my homework.

Bao: How about tomorrow afternoon?

Ba:  Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: I"ll meet you at the Central Chess Club.

Ba: At the Central Chess Club? Let"s meet at the front door.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 29, 30: Héc Ta Trang 29, Toán Lớp 5: Héc

Bao: Is 2.00 OK?

Ba:  Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o"clock.

Tạm dịch:

Ba: Xin chào. Đây là số 8 257 012.

Bảo: Tôi nói theo một cách khác chuyện với bố được không? Tôi là Bảo.

Ba: Xin chào, Bảo. Chúng ta có khỏe khoắn không?

Bảo: mình ổn, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

Ba: Tuyệt. Tôi cũng vậy.

Bảo: bạn có thể chơi cờ tối nay không?

Ba: bản thân xin lỗi. Mình không thể chơi cờ về tối nay. Mình đề xuất làm bài xích tập về nhà.

Bảo: vậy còn chiều mai thì sao?

Ba: Được. Chiều mai mình rảnh.

Bảo: mình sẽ chạm mặt tại Câu lạc bộ Cờ tướng tá nhé.

Ba: tại Câu lạc cỗ Cờ Tướng? Hãy chạm mặt nhau ở cửa ngõ trước nhé.

Bảo: gặp lúc 2.00 được không?

Ba: Tuyệt. Hẹn chạm chán lại vào chiều mai thời điểm 2 giờ.

****************************************

Similar dialogue: 

Lan: Hello. 8 269 376

Mai: Can I speak to lớn Lan, please? This is Mai.

Lan: Hello Mai. How are you?

Mai: I"m fine. I"m going khổng lồ a comedy tonight at the Galaxy Theater. Would you lượt thích to come?

Lan: I" d love lớn but I"m afraid I can"t. I"m going to help my mother with the household chores.

Mai: How about tomorrow evening?

Lan: Yes. Tomorrow evening is fine.

Mai: Is 7.00 OK? The comedy starts at 7.30. Let"s meet at the front door.

Lan: Great. See you tomorrow evening at 7.00 o"clock.

Mai: Bye, Lan.

Lan: Bye.

Tạm dịch:

Bài hội thoại tương tự:

Lan: Xin chào. Đây là số 8 269 376

Mai: Tôi nói theo cách khác chuyện cùng với Lan được không? Đây là Mai.

Lan: Xin kính chào Mai. Chúng ta khỏe không?

Mai: mình ổn. Mình sẽ đi xem phim hài buổi tối nay tại rạp Galaxy. Bạn có muốn đi coi không?

Lan: bạn muốn nhưng e là mình không thể. Bản thân định giúp bà mẹ làm các bước nhà.

Mai: núm còn buổi tối mai thì sao?

Lan: Được. Tối mai mình rảnh.

Xem thêm: Viết: Tập Làm 1 Bài Thơ Lục Bát (3 Mẫu), Please Wait

Mai: gặp gỡ lúc 7.00 được không? bộ phim truyền hình hài bước đầu lúc 7.30. Chạm mặt nhau ở cửa ngõ trước nhé.