SOẠN ANH UNIT 14 LỚP 12

     

Work in pairs. Ask and answer the questions.

Bạn đang xem: Soạn anh unit 14 lớp 12

 (Làm câu hỏi từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

1. What kind of activities is this organization involved in? ( Tổ chức này thâm nhập những vận động nào?)

=> This organization is involved in activities that help to reduce sufferings of all victims of all kinds of major disasters and of the wounded as well. It also gives medical care to lớn the needed people.( Tổ chức này thâm nhập vào các hoạt động nhằm giảm bớt nỗi nhức của toàn bộ các nạn nhân của tất cả các các loại thảm họa phệ và của fan bị thương. Nó cũng cung ứng dịch vụ chăm lo y tế cho tất cả những người nào cần.)

2. Is there a national Red Cross Society in Vietnam? (Ở việt nam có Hội Chữ Thập Đỏ quốc gia nào không?)

=> Yes. There is. (Có, ở vn có.)

II. WHILE YOU READ (Trong lúc đọc)

Read the passage và do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và triển khai các bài xích tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 

The Red Cross is an international humanitarian agency. In times of war, it is dedicated khổng lồ reducing the sufferings of wounded soldiers, civilians, and prisoners of war. In time of peace, it gives medical aid and other help to lớn victims of major disasters such as floods, earthquakes, epidemics, và famines.

The initiative for founding the Red Cross came from a Swiss man called Jean Henri Dunant. Appalled by the almost complete lack of care for wounded soldiers, he appealed lớn the leaders of nations to found societies devoted khổng lồ the aid of the wounded in wartime. A conference was held in Geneva in 1864, và official delegates of 12 nations signed the first Geneva Convention, laying down rules for the treatment and protection of the wounded và the disaster-stricken. It was also at this meeting that the famous symbol of the organization, the trắng flag bearing a red cross, was adopted. 

It was Henry Davison, president of the American Red Cross War Committee, who proposed forming a federation of these National Societies. An international medical conference initiated by Davison resulted in the birth of the League of Red Cross Societies in 1991. In November 1991, it became the International Federation of Red Cross. The Federation’s mission is to lớn improve the lives of vulnerable people who are victims of natural disasters, poverty và health emergencies.

The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland. Today, the total number of national Red Cross societies from all over the world has mounted lớn 186. So help and tư vấn are able lớn be rapidly sent to wherever there are victims of catastrophe, for example, khổng lồ help the victims of Asia tsunami in 2004. Red Cross and Red Crescent National Societies in the countries hit by the tsunami reacted without hesitation khổng lồ help those struggling to survive, despite the fact that many staff và volunteers had lost families, friends, colleagues & livelihoods. For example, the Indonesian Red Cross Headquarters in Banda Aceh was washed away, but a temporary office was in place within hours và the injured were being helped.

Hướng dẫn dịch: 

Hội Chữ Thập Đỏ là một tổ chức nước ngoài nhân đạo. Trong thời kì chiến tranh, tổ chức triển khai này góp phần làm giảm buồn bã cho những thương binh, dân thường và tù binh chiến tranh. Ở thời bình, tổ chức này hỗ trợ viện trợ y tế với những giúp sức khác cho những nạn nhân thiên tai như bằng hữu lụt, cồn đất, dịch bệnh và nàn đói.

Sự khởi xướng đến việc thành lập và hoạt động Hội Chữ Thập Đỏ phạt xuất từ một người Thụy Sĩ tên Jean Henri Dunant. Bị choáng bởi vì sự thiếu vắng gần như hoàn toàn sự âu yếm các mến binh, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo các giang sơn thành lập các hiệp hội góp sức sự cung cấp các tín đồ bị thương vào thời chiến. Một hội nghị được tổ chức triển khai ở Genève năm 1864 và những đại biểu phê chuẩn của 12 non sông kí bản Hiến pháp Genève đầu tiên, đặt phần đông quy tắc cho bài toán đối xử và bảo vệ những fan bị yêu thương và những người bị thiên tai tàn phá. Cũng bao gồm ở buổi họp này, một hình tượng nổi giờ đồng hồ của tổ chức, cờ trắng có chữ thập đỏ, được chọn.

Chính Henry Davison, quản trị ủy Ban Chữ Thập Đỏ cuộc chiến tranh Mĩ, người đề nghị ra đời một liên đoàn của những Hội quốc gia này. Một họp báo hội nghị y tế nước ngoài do Davison khởi xướng đưa đến sự thành lập của Liên đoàn những Hội Chữ Thập Đỏ năm 1991. Tháng 11 năm 1991, liên đoàn này trở thành Liên Đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc Tế. Sứ mệnh của Liên Đoàn là cải thiện đời sống của rất nhiều người dễ bị tổn thương, các nạn nhân thiên tai, nghèo nàn và cung cấp cứu y tế.

Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế có trụ sở thiết yếu ở Genève, Thụy Sĩ. Thời nay tổng số những hội chữ thập đỏ đất nước trên khắp cầm giới lên tới mức con số 186. Cho nên sự giúp đỡ và hỗ trợ rất có thể được lập cập gửi mang đến bất kì chỗ nào có nạn nhân của thảm họa, chẳng hạn, sẽ giúp đỡ đỡ các nạn nhân sóng thần Á châu năm 2004. Hội Chữ Thập Đỏ và các Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ non sông ở các nước bị sóng thần phá hủy đã phàn ứng cấp tốc chóng sẽ giúp đỡ đỡ đều cuộc tranh đấu để sống còn đó, mặc dù sự thật là nhiều nhân viên cấp dưới và tự nguyện viên đã không còn gia đình, các bạn bè, đồng nghiệp với cuộc sống. Chẳng hạn, trụ sở bao gồm của Hội Chữ Thập Đỏ In-đô-nê-zia sống Banda Aceh đã biết thành nước cuốn đi, cơ mà một văn phòng tạm đã làm được dựng lại trong 2 tiếng đồng hồ và những người dân bị thương được góp đỡ.

Task 1: Choose the best words in the box to complete the following sentences. (Chọn từ bỏ đúng độc nhất trong khung điền vào các câu sau.) 

Lời giải:

1. Dedicated

2. Appalled 

3. Initiated 

4. Appealed 

5. Resulted 

1. This woman has…………. Her whole life lớn helping others.

to dedicate sb"s life to...: cống hiến cuộc đời cho...

=> This woman has dedicated her whole life to helping others.

(Người thiếu nữ này đã đạt cả cuộc đời mình để giúp đỡ fan khác.)

2. Police have……….. For witnesses to the accident.

to appeal khổng lồ sb for sth/ appeal for sth lớn sb: yêu cầu ai làm gì

=> Police have appealed for witnesses khổng lồ the accident.

(Cảnh gần cạnh đã kêu gọi các nhân chứng của tai nạn.)

3. The company……………. A management training programme for small business.

to initiate (v): khởi xướng.

=> The company initiated a management training programme for small business.

(Công ty đã đề xướng chương trình đào tạo thống trị cho những doanh nghiệp nhỏ.)

4. She was…………….. To hear that her husband had been arrested.

Xem thêm: ✅ Trắc Nghiệm Tin Học 12 Bài 4 : Cấu Trúc Bảng, Trắc Nghiệm Tin Học 12

lớn be appalled (adj): làm khiếp sợ

=> She was appalled  to hear that her husband had been arrested.

(Cô ấy gớm hoàng khi nghe ông chồng mình đã bị bắt.)

5. The crash……………… in the deaths of to lớn passengers.

to result in: gây nên, dẫn đến

=> The crash resulted in the deaths of lớn passengers.

(Vụ tai nạn thương tâm dẫn đến chết choc của hành khách.)

Task 2: Decide whether the following sentences are true (T) or false (F) (Quyết định đa số câu sau đúng (T) xuất xắc sai (F).)

Lời giải: 

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

1. The Red Cross is aimed at providing medical aid & other help khổng lồ victims of natural disasters.

(Hội Chữ Thập Đỏ gồm mục đích hỗ trợ y tế và các trợ góp khác cho nạn nhân thiên tai.)

=> True

Thông tin: (đoạn 1) “In time of peace, it gives medical aid & other help to lớn victims of major disasters such as floods, earthquakes, epidemics, & famines.”

2. The foundation of International Red Cross was inspired by a Swiss man called Henry Dunant.

(Thành lập Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế được lấy xúc cảm từ một người bọn ông Thụy Sĩ tên là Henry Dunant.)

=> True

Thông tin: (đoạn 2) “The initiative for founding the Red Cross came from a Swiss man called Jean Henri Dunant.”

3. The Geneva Convention was first signed in 1864.

(Công cầu Geneva lần đầu tiên được cam kết năm 1864.)

=> True

Thông tin: (đoạn 2) “A conference was held in Geneva in 1864, & official delegates of 12 nations signed the first Geneva Convention,...”

4. The symbol of the Red Cross has three colours.

(Biểu tượng của Chữ thập đỏ có tía màu.)

=> False (2 colors)

Thông tin: “It was also at this meeting that the famous symbol of the organization, the trắng flag bearing a red cross, was adopted.”

5. The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland.

(Hội Chữ thập đỏ nước ngoài có trụ trực thuộc Geneva, Thụy Sĩ.)

=> True

Thông tin: “The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland.”

Task 3: Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

Lời giải:

1. Its mission is to improve the lives of the vulnerable people.

2. Now there are 186 national Red Cross societies in the world.

3. The people in that country can get quick help and support when they get struck by natural disasters or other major difficulties.

Chi tiết: 

1. What is the Red Cross Federation’s mission? (Nhiệm vụ của Liên đoàn Chữ thập đỏ là gì?)

=> Its mission is to improve the lives of the vulnerable people. (Nhiệm vụ của chính nó là nâng cao cuộc sống của không ít người dễ bị tổn thương.)

Thông tin: (đoạn 3) “The Federation’s mission is to improve the lives of vulnerable people who are victims of natural disasters, poverty và health emergencies.”

2. How many countries in the world have national Red Cross societies? (Có bao nhiêu đất nước trên quả đât có các hội chữ thập đỏ quốc gia?)

=> Now there are 186 national Red Cross societies in the world.

Xem thêm: : Quá Trình Tiêu Hóa Gồm Những Hđ Nào ? Hoạt Động Nào Quan Trọng Nhất??

(Hiện tất cả 186 hội chữ thập đỏ quốc gia trên vắt giới.)

Thông tin: (đoạn 4) “Today, the total number of national Red Cross societies from all over the world has mounted to 186.”

3. What are the advantages of having national Red Cross Societies? ( công dụng của câu hỏi có Hội Chữ thập đỏ non sông là gì?)

=> The people in that country can get quick help and support when they get struck by natural disasters or other major difficulties.(Người dân sinh sống nước đó hoàn toàn có thể nhận được sự trợ giúp lập cập và cung cấp khi họ bị thiên tai hoặc những khó khăn lớn khác gây ra.)

Thông tin: (đoạn 3) “The Federation’s mission is khổng lồ improve the lives of vulnerable people who are victims of natural disasters, poverty and health emergencies.”

III. AFTER YOU READ (sau lúc đọc)

Fill in each space of the following paragraph with a suitable word. (Điền mỗi khu vực trống tại vị trí văn sau với từ ưng ý hợp.)