Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 7

     

(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign và 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr và 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr & 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr & 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 7Xem thêm: Đại Học Sài Gòn Đồng Phục - Đồng Phục Sinh Viên Đại Học Sài Gòn

Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3. Một thư viện gồm số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu thốn nhi, còn sót lại là sách giáo viên. Hỏi sách thầy giáo chiến bao nhiêu tỷ lệ số sách vào thư viện.

Xem thêm: Từ Trăm Trong Bài Bếp Lửa (Bằng Việt), Cảm Nhận Khổ Cuối Bài Thơ Bếp Lửa (7 Mẫu)

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign và 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr & 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign & MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr và MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr & MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr và MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign & MSC:24 cr và 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr & = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ tổng thể sách giáo khoa với truyện trẻ em là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên bao gồm trong tủ sách là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thư viện)