3CL2 + 6FE(NO3)2 = 4FE(NO3)3 + 2FECL3

     

maymoccongnghiep.com.vn
Bạn đang xem: 3cl2 + 6fe(no3)2 = 4fe(no3)3 + 2fecl3

Lớp học tập
Lớp học tập
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Hỏi đáp Đề thi video clip bài giảng
khóa học tin tức cuộc thi vui
MgCl2 H2B... AgNO3 ---->Fe(NO3)2 AgC... D...---->Al2O3E.. Cl2 ----> FeCl3=)) A..E là đầy đủ chất nào?Cân bởi phương trình">
kiếm tìm kiếm câu trả lời Tìm tìm câu trả lời cho thắc mắc của bạn
Đóng
Đăng nhập Đăng cam kết

Lớp học


Môn học


Chủ đề / Chương


Bài học


maymoccongnghiep.com.vn


*

+MgCl2+++H2B...+AgNO3+---->Fe(NO3)2++AgC...+D...---->Al2O3E..++Cl2+---->+FeCl3=))+A..E+là+những+chất+nào?Cân+bằng+phương+trình">

A...+HCL ----> MgCl2 + H2

B...+AgNO3 ---->Fe(NO3)2 +Ag

C...+D...---->Al2O3

E..+ Cl2 ----> FeCl3

=)) A..E là đông đảo chất nào?Cân bởi phương trình


Lớp 9 hóa học
4
0
*

A. Mg...B:Fe...C:al...D: o2...E: fe


Đúng 0
bình luận (0)
*

=> A là Mg, B là Fe, C là Al, D là O2, E là Fe


Đúng 0
bình luận (0)
*

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag4Al + 3O2 -> 2Al2O32Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3


Đúng 0

phản hồi (0)
+MgCL2 ++H2b)+....+++...AgNO3 -->+Cu(NO3)2 ++...Agc)....++.....+-->+...ZnOd)+....+++CL2 -->+CuCl2">

B1:a) ..... +...HCL --> MgCL2 + H2b) .... + ...AgNO3 --> Cu(NO3)2 + ...Agc).... +..... --> ...ZnOd) .... + CL2 --> CuCl2


Lớp 9 hóa học
2
0
giữ hộ Hủy

$a) Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2$$b) Cu + 2AgNO_3 o Cu(NO_3)_2 + 2ag$$c) 2Zn + O_2 xrightarrowt^o 2ZnO$

$d) Cu + Cl_2 xrightarrowt^o CuCl_2$


Đúng 2

comment (0)

a). Mg + 2HCl→ MgCl2 + H2.b).Cu+2AgNO3→ Cu(NO3)2 + 2Ag.c).2Zn+O2 →2ZnO.

d) Cu+ Cl2 →CuCl2.


Đúng 1

comment (0)
+MgCl2+++H2+B+.+........++AgNO3-->+Cu(NO3)+++Ag+C+.+........+...........->+ZnO+D+.+.........++Cl2+->+CuCl2+E+.+..........++S+-->+K2S">
xong phương trình .A . .......+ HCL-> MgCl2 + H2B . ........+ AgNO3--> Cu(NO3) + AgC . ........+...........-> ZnOD . .........+ Cl2 -> CuCl2E . ..........+ S --> K2S
Lớp 9 Hóa học bài 22. Rèn luyện chương II: kim loại
1
0
Gửi diệt

a, (Mg+2HCl ightarrow MgCl_2+H_2)

b, (Cu+2AgNO_3 ightarrow Culeft(NO_3 ight)_2+2Ag_downarrow)

c, (2Zn+O_2underrightarrowt^o2ZnO)

d, (Cu+Cl_2underrightarrowt^oCuCl_2)

e, (2K+Sunderrightarrowt^oK_2S)

Bạn xem thêm nhé!


Đúng 2

phản hồi (0)

cho các chất trênchất làm sao td dc vs Al,Fe ,PTHH

Cu(No3)2;HCL;Mgcl2;KOH;H2So4(đặc;nguội);Cl2;O2;AgNo3;H2so4(đặc;nóng)


Lớp 9 Hóa học bài bác 19. Fe
0
0
gởi Hủy
K2O+b)+Fe+++HCl+-+-+>FeCl2+++H2+c)+Al+++Cl2+-+->+AlCl3+d)+Na+++O2+-+-...">

Lập phương trình hóa học của bội phản ứng và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa những chất vào phương trình. A) K + O2 - - >K2O b) sắt + HCl - - >FeCl2 + H2 c) Al + Cl2 - -> AlCl3 d) na + O2 - - >Na2O e) Mg + HCl - - >MgCl2 + H2 f) fe + Cl2 - - >FeCl3
Xem thêm: Gia Công Áp Lực Có Bao Nhiêu Phương Pháp Gia Công Áp Lực Kim Loại

Lớp 8 Hóa học bài 16: Phương trình hóa học
2
1
nhờ cất hộ Hủy

a) (4K+O_2underrightarrowt^o2K_2O)

Số nguyên tử K : số phân tử O2 : Số phân tử K2O = 4 : 1 : 2

b) (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2uparrow)

Số nguyên tử fe : số phân tử HCl : số phân tử FeCl2 : số phân tử H2

= 1:2:1:1

c) (2Al+3Cl_2underrightarrowt^o2AlCl_3)

Số nguyên tử Al : số phân tử Cl2 : số phân tử AlCl3 = 2:3:2

d) (4Na+O_2underrightarrowt^o2Na_2O)

Số nguyên tử Na : số phân tử O2 : Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

e) (Mg+2HCl ightarrow MgCl_2+H_2)

Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2

= 1:2:1:1

f) (2Fe+3Cl_2underrightarrowt^o2FeCl_3)

Số nguyên tử Fe : số phân tử Cl2 : số phân tử FeCl3 = 2:3:2

 


Đúng 2

bình luận (0)

(a,4K+O_2xrightarrowt^o2K_2O\b,Fe+2HCl o FeCl_2+H_2\c,2Al+3Cl_2xrightarrowt^o2AlCl_3\d,4Na+O_2xrightarrowt^o2Na_2O\e,Mg+2HCl o MgCl_2+H_2\f,2Fe+3Cl_2xrightarrowt^o2FeCl_2)


Đúng 1
comment (0)

1) trình bày pphh tách riêng Ag thoát ra khỏi hỗn hợp lúc đầu gồm Ag, Fe, Al, Cu

2) ___________________ FeCl3 thoát khỏi hh tất cả FeCl3, NaCl, MgCl2

3) ___________________ từng hóa học khỏi hh gồm:

a) K2O, CuO, Al2O3, Fe2O3 e)N2, NH3,CO2

b)NaCl, BaSO4, MgCl2 f)Cl2, CO2, H2

c)CuO, MgO, Al2O3, BaO G)NaCl, MgCl2, AlCl3, NH4Cl

d) Cu(NO3)2, AgNO3, Al(NO3)3

4) trình diễn pphh tách bóc từng KL vào hh sau:

a) KCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3 b)Al, Cu, Fe, Mg, na c) BaCO3, K2CO3,MgCO3


Lớp 9 Hóa học bài bác 19. Fe
1
0
Gửi diệt

1 , thứ nhất cho hỗn hợp vào HCl dư lọc mang kết tủa kết tủa bây giờ là Cu và Ag

đốt tất cả hổn hợp lên chỉ Cu bị đốt sau đó cho vào HCl dư lọc đem kết tủa là Ag

pthh chúng ta tự viets nhé

 


Đúng 0

bình luận (0)

Lập PTHH của các phản ứng sau:

a. M g + O 2 → M g O

b. F e + C l 2 → F e C l 3

c. N a O H + C u C l 2 → C u ( O H ) 2 + N a C l

d. H C l + M g → M g C l 2 + ?

e. F e 2 O 3 + H C l → F e C l 3 + H 2 O

f. A l + O 2 → A l 2 O 3


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)
+CaO2,+Na+++Cl2--->+NaCl3,+Fe+++Cl2--->+FeCl34,+Na2O+++H2O--->+NaOH5,+Al+++S--->+Al2S36,+SO2+++O2--->+SO37,+Fe+++FeCl3--->+FeCl28,+FeCl2+++NaOH--->+Fe(OH)2+++NaC...">

Lập phương trình hóa học:

1, Ca + O2---> CaO

2, na + Cl2---> NaCl

3, sắt + Cl2---> FeCl3

4, Na2O + H2O---> NaOH

5, Al + S---> Al2S3

6, SO2 + O2---> SO3

7, fe + FeCl3---> FeCl2

8, FeCl2 + NaOH---> Fe(OH)2 + NaCl

9, Mg + HCl---> MgCl2 + H2

10, Fe(OH)3 ---> FeO3 + H2O

11, P2O5 + H2O---> H3PO4

12, phường + O2---> P2O5

13, NaHCO3 ---> N2CO3 + H2O + O2

14, H2 + O2---> H2O

15, K + H2O---> KOH + H2

16, FeCl2 + Cl2---> FeCl3


Lớp 8 hóa học
2
0
Gửi hủy

1. (2Ca+O_2underrightarrowt^o2CaO)

2. (2Na+Cl_2underrightarrowt^o2NaCl)

3. (2Fe+3Cl_2underrightarrowt^o2FeCl_3)

4. (Na_2O+H_2O ightarrow2NaOH)

5. (2Al+3Sunderrightarrowt^oAl_2S_3)

6. (2SO_2+O_2underrightarrowt^o2SO_3)

7. (Fe+2FeCl_3 ightarrow3FeCl_2)

8. (FeCl_2+2NaOH ightarrow Feleft(OH ight)_2downarrow+2NaCl)

9. (Mg+2HCl ightarrow MgCl_2+H_2)

10. (2Feleft(OH ight)_3underrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O)

11. (P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)

12. (4P+5O_2underrightarrowt^o2P_2O_5)

13. Các bạn xem lại đề câu này nhé!

14. (H_2+dfrac12O_2underrightarrowt^oH_2O)

15. (K+H_2O ightarrow KOH+dfrac12H_2)

16. (2FeCl_2+Cl_2underrightarrowt^o2FeCl_3)

Bạn tìm hiểu thêm nhé!

 

 

 

 


Đúng 1

comment (3)

1, 2Ca + O2---> 2CaO

2, 2Na + Cl2---> 2NaCl

3, 2Fe + 3Cl2---> 2FeCl3

4, Na2O + H2O---> 2NaOH

5, 2Al + 3S---> Al2S3

6, 2SO2 + O2---> 2SO3

7, sắt + 2FeCl3---> 3FeCl2

8, FeCl2 + 2NaOH---> Fe(OH)2 + 2NaCl

9, Mg + 2HCl---> MgCl2 + H2

10, 2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 2H2O

11, P2O5 + 3H2O---> 2H3PO4

12, 4P + 5O2---> 2P2O5

13, NaHCO3 + N2CO3---> H2O + O2 ( cái này mk hãy nhớ là ko có, bạn kiểm tra lại xe tất cả sai ko nhé )

14, 2H2 + O2---> 2H2O

15, 2K + 2H2O---> 2KOH + H2

16, 2FeCl2 + Cl2---> 2FeCl3

Chúc bạn làm việc tốt!!! 

*


Đúng 0
comment (0)

Cân bởi phương trình

1.Mg+HCl→MgCl2+H2

2.Al+HCl→AlCl3+H2

3.Fe+H2SO4→Al2(SO4)3+H2

4.Zn+H3PO4→Zn(PO4)2+H2

5.Al+H3PO4→AlPO4+H2

6.Cu+AgNO3→Cu(NO3)2+Ag

7.Al+AgNO3→Al(NO3)3+Ag

8.Al+Fe(NO3)3→Al(NO3)3+Ag

9.Mg+ZnCl2→MgCl2+Zn

10.Zn+FeCl3→ZnCl2+Fe


Lớp 8 Hóa học bài xích 4: Nguyên tử
6
0
Gửi hủy

1) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

3) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

4) 3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

5) 2Al + 2H3PO4 → 2AlPO4 + 3H2

6) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

7) Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

8) Al + Fe(NO3)3 → Al(NO3)3 + Fe

9) Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

10) 3Zn + 2FeCl3 → 3ZnCl2 + 2Fe


Đúng 0

comment (0)

1.Mg+2HCl→MgCl2+H2

2.2Al+6HCl→2AlCl3+3H2

3.2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2

4.Zn+2H3PO4→Zn(PO4)2+3H2

5.2Al+2H3PO4→2AlPO4+3H2

6.Cu+2AgNO3→Cu(NO3)2+2Ag

7.Al+3AgNO3→Al(NO3)3+3Ag

8.Al+Fe(NO3)3→Al(NO3)3+Ag

9.Mg+ZnCl2→MgCl2+Zn

10.3Zn+2FeCl3→3ZnCl2+2Fe


Đúng 0
comment (0)

1.Mg+2HCl→MgCl2+H2

2.2Al+6HCl→2AlCl3+3H2

3.2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2

4.Zn+2H3PO4→Zn(PO4)2+3H2

5.2Al+2H3PO4→2AlPO4+3H2

6.Cu+2AgNO3→Cu(NO3)2+2Ag

7.Al+3AgNO3→Al(NO3)3+3Ag

8.Al+Fe(NO3)3→Al(NO3)3+Ag

9.Mg+ZnCl2→MgCl2+Zn

10.3Zn+2FeCl3→3ZnCl2+2Fe


Đúng 0
bình luận (0)
+Fe(OH)2+++KClb.+AgNO3+++BaCl2+-->+Ba(NO3)2+++AgClc.+AgNO3+++FeCl3+-->+Fe(N...">

Bài 1: Hãy cân bằng phương trình và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của cácchất vào phương trình:a. KOH + FeCl2 --> Fe(OH)2 + KClb. AgNO3 + BaCl2 --> Ba(NO3)2 + AgClc. AgNO3 + FeCl3 --> Fe(NO3)3 + AgCld. Ca(OH)2 + K2SO4 --> CaSO4 + KOHe. BaCl2 + Al2(SO4)3 --> BaSO4 + AlCl3f. KMnO4 --> K2MnO4 + MnO2 + O2g. H2S + O2 --> H2O + SO2h. KClO3 --> KCl + O2i. BaO + HCl --> BaCl2 + H2Ok. Mãng cầu + H2O --> NaOH + H2l. CuO + HNO3 --> Cu(NO3)2 + H2Om. Ag2O + H2 --> Ag + H2O

trình bày nha giải thích luôn:))


Lớp 8 chất hóa học
1
3
gửi Hủy

a. 2KOH + FeCl2 --> Fe(OH)2 + 2KCl

tỉ lệ 2 : 1 : 1 : 2

b. 2AgNO3 + BaCl2 --> Ba(NO3)2 + 2AgCl

tỉ lệ 2 : 1 : 1 : 2

c. 3AgNO3 + FeCl3 --> Fe(NO3)3 + 3AgCl

tỉ lệ 3 : 1 : 1 : 3

d. Ca(OH)2 + K2SO4 --> CaSO4 + 2KOH

tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 2

e. 3BaCl2 + Al2(SO4)3 --> 3BaSO4 + 2AlCl3

tỉ lệ 3 : 1 : 3 : 2

f. 2KMnO4 --> K2MnO4 + MnO2 + O2

tỉ lệ 2 : 1 : 1 : 1

g. 2H2S + 3O2 --> 2H2O + 2SO2

tỉ lệ 2 : 3 : 2 : 2

h. 2KClO3 --> 2KCl + 3O2

tỉ lệ 2 : 2 : 3

i. BaO + 2HCl --> BaCl2 + H2O

tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1

k. 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

tỉ lệ 2 : 2 : 2 : 1

l. CuO + 2HNO3 --> Cu(NO3)2 + H2O

tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1

m. Ag2O + H2 --> 2Ag + H2O

tỉ lệ 1 : 1 : 2 : 1


Đúng 1

comment (1)


Xem thêm: Lao Động Xã Hội Của Người Sản Xuất, Hàng Hóa Kết Tinh Trong Hàng Hóa Là: A

olm.vn hoặc hdtho
maymoccongnghiep.com.vn