DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN

     

Những ai cực nhọc khăn, nghèo khổ, vợ ck hay gây gổ, bệnh dịch tật, bị khiếu nại tụng, cá tính tranh đấu hơn thua, nghiệp trái nhiều…nên trì chú này càng các càng tốt. Vì chưng Chú này giúp chúng ta có công đức, giúp diệt trừ toàn bộ các khổ của chúng sinh tốt bạt trừ toàn bộ các nghiệp chướng.

Bạn đang xem: Dược sư quán đảnh chân ngôn

Những fan hay bị sa vào ác đạo nếu như chí thành hành trì gớm hay Chú này thì sẽ tiến hành dẫn dắt quay về chánh Đạo, không còn thảy thanh tịnh, không xẩy ra đọa lạc vào mặt đường ác.

Tâm chí thành: nhất quyết tin, một mực làm thì một mực 100% đang đạt suôn sẻ nguyện. Siêng trì 1-3 năm thì sẽ ước được mong thấy.

 

2. Trì chú

Tối thiểu 108 lần từng ngày, nếu hoàn toàn có thể sáng 108 lần, tối 108 lần.

 


*

 

3. Hành trì Chú Dược Sư

 

 

3.1. Tịnh Pháp giới cùng lập ba Đàn

 

Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)Thanh Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)Phóng Diệm Khẩu cha Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

 

3.2. Nguyện hương

 

Nguyện lấy lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời duy trì Đạo

Theo từ bỏ tánh có tác dụng lành

Cùng Pháp giới bọn chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu ko trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì hoàn toàn có thể miễn phần này. Đọc phần bên dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, hương thơm Huệ với Định Hương

Giải thoát, giải bay Thấy Biết Hương

Nam mô sáng vào mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng nhường Vô Thượng Phật mười phương.

 

3.3. Bài xích tán Phật

 

Ta Bà cảnh giới thật mong mỏi manh

Vì sẽ giúp đời, nói Pháp kinh

Bảy Phật Dược Sư khử tội chướng

Mười nhị nguyện to cứu quần sanh

Ba nghìn hóa Phật đồng gia hộ

Tám vị nhân tình Tát triệu chứng lòng thành

Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ

Phúc duyên lợi lạc, sinh sống an lành.

Xem thêm: Quy Luật Mâu Thuẫn Ví Dụ Về Quy Luật Mâu Thuẫn Trong Triết Học?

Nam tế bào Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Phật! (3 lần)

 

3.4. Chú Dược Sư 108 lần

 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:

Nam mô bội nghĩa già vạc đế, bệ gần kề xã, bè cánh lô ham mê lưu ly, chưng lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết nhiều da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ gần cạnh thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ giáp xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc từ nam mô bạc bẽo già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết tẩy oan kết

Nghiệp chướng bao đời đa số giải hết

Rửa không bẩn lòng trần, phát thực tình kính

Quỳ trước Phật đài cầu xin giải oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng lâu Dược Sư Phật!

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật!

Nam tế bào Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần trường đoản cú Giải kết…đến …. Dược Sư Phật).

Ngoài ra, ngôi trường hợp thời gian bức bách ko thể tập trung để phát âm chú được thì rất có thể niệm thương hiệu Dược Sư cũng có đồng tác dụng: Nam tế bào Dược Sư Phật! (1080 lần hay nhiều hơn nữa càng tốt).

 

3.5. Hồi hướng

 

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng những phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sảnh si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới bọn chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ngàn đến vài chục nghìn lần cấp thiết thiếu. Hành trì như vậy sau 3 năm sẽ mong được ước thấy.

Xem thêm: Thai Nhi 3 Tuần Tuổi: Nhận Biết Dấu Hiệu Mang Thai Tuần Thứ 3 Tuần Tuổi

 

4. Giải pháp thắt chỉ ngũ sắc

 

Nếu có việc gì không hề cách cứu giải thì có thể dùng chỉ ngũ sắc gọi tên 12 vị Đại tướng mạo Dược Xoa và thắt 12 gút. Nhưng trước đó đề nghị trì chú Dược Sư 108 biến trong tầm 7 ngày, sau mới đọc tên cùng thắt gút. Sau đó hàng ngày cứ đọc chú Dược Sư tuyệt niệm Nam tế bào Dược Sư Phật thì đang được may mắn nguyện.

Mười nhì Đại tướng mạo Dược Xoa giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sắc gút tên kia. Tùy nguyện được viên thành phước thọ mãi khang minh:

Cung Tỳ La Đại Tướng

Phạt chiết La Đại Tướng

Mê Súy La Đại Tướng

An Để La Đại Tướng

Át Nể La Đại Tướng

San Để La Đại Tướng

Nhơn Đạt La Đại Tướng

Ba Di La Đại Tướng

Ma Hổ La Đại Tướng

Chơn Đạt La Đại Tướng

Chiêu Hổ La Đại Tướng

Tỳ Yết La Đại Tướng

Nguyện ước cho toàn bộ ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!