Đề Kiểm Tra Hóa 11 Chương 1

     

Đề khám nghiệm 1 huyết Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml hỗn hợp NaOH 0,4 M cùng với 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,4 M được dung dịch A, mật độ ion OH− trong hỗn hợp A là:

A.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 11 chương 1

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: dung dịch muối nào sau đây có môi trường bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy những chất nào gần như gồm những bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: lựa chọn phát biểu đúng trong các các phạt biểu sau đây ?

A. cực hiếm pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd bao gồm pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd gồm pH Câu 5: dung dịch nước của hóa học A làm cho quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối bột B làm quỳ hóa đỏ. Pha trộn hai hỗn hợp trên vào nhau thì mở ra kết tủa. A và B là:

*

Câu 6: dung dịch nào làm quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: bội phản ứng thảo luận ion vào dd các chất năng lượng điện li xảy ra khi :

A. Chất bội nghịch ứng là các chất điện li mạnh

B. Sản phẩm chế tạo ra màu

C. Chất phản ứng là những chất dễ dàng tan

D. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc chất điện li yếu

Câu 8: hàng gồm các chất năng lượng điện li mạnh là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: mang đến phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B thứu tự là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- với x mol Cl-. Vậy x có mức giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với hỗn hợp axit yếu đuối CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: lúc thêm một axit vào hỗn hợp của một bazơ, sự chuyển đổi nào dưới đây rất có thể xảy ra đối với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng từ 7 lên 11

C. Giảm tự 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch tất cả chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ còn một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch có HCl cùng H­­2SO4 với 100ml dung dịch NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được hỗn hợp X gồm pH=2. Để th-nc dung dịch X đề nghị V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. độ đậm đặc của HCl cùng H2SO4 theo thứ tự là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được hỗn hợp Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: mang lại dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số hóa học trong dãy có đặc thù lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong số các hóa học sau hóa học nào là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối hạt dẫn được điện là do trong dung dịch của chúng có các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ra-Ma Buộc Tội, Soạn Văn 10 Bài Ra Ma Buộc Tội

Câu 19: dãy gồm các ion (không nói đến sự phân li của nước) thuộc tồn tại trong một hỗn hợp là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: hỗn hợp nào dẫn điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: đến dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số chất trong dãy chức năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: hỗn hợp H2SO4, HNO3 dẫn điện được là do:

A. vào phân tử đều phải có nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử hầu hết chứa nơi bắt đầu axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra những ion

Câu 23: bao gồm mấy muối hạt axit trong số các muối bột sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy chất nào dưới đây đều làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: hỗn hợp nào sau đây có nồng độ ion H+ tối đa ?

A. cà phê đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M cùng với 300ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. PH của hỗn hợp Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường axit gồm pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ rộng 7

C. bằng 7

D. lớn hơn 8

Câu 28: Trường vừa lòng nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF trong nước

C. NaOH lạnh chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào dưới đây đúng?

A. Mọi hóa học điện li gần như là axit.

B. Mọi axit đông đảo là chất điện li mạnh.

Xem thêm: Tin Học 7 Bài 4: Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán, Bài 4: Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán

C. Mọi axit to gan lớn mật đều là chất điện li mạnh

D. Mọi axit số đông là chất điện li

Câu 30: những ion nào sau đây không cùng tồn trên trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) của các nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: sỹ tử không sử dụng bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A