CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

     

Trung trung ương luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng trình làng phần CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ nhằm mục tiêu hổ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập tập. Chúc các bạn học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của các hợp chất hữu cơ


*

I. CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức tổng quát là công thức cho biết thêm hợp chất hữu cơ đựng nguyên tử của rất nhiều nguyên tố nào.

CxHyOzNt (trong đó: x, y, z, t là ẩn số)

2. Công thức đơn giản và dễ dàng nhất là công thức cho biết tỷ lệ tối giản số nguyên tử mỗi nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ.

(CxHyOzNt)n

Ví dụ: Công thức đơn giản dễ dàng của hchc: (CH2O)n

3. Phương pháp phân tử là công thức cho thấy số nguyên tử từng nguyên tố gồm trong hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: cách làm phân tử của axit axetic: C2H4O2

4. Công thức cấu trúc là công thức cho thấy thứ tự links và kiểu liên kết giữa các nguyên tử trong hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: công thức phân tử C2H4O2 gồm công thức cấu tạo là

CH3-COOH và HCOO-CH3

II. LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT

1. Nguyên tắc

Lập công thức đơn giản dễ dàng nhất cho chất hữu cơ CxHyOzlà search tỉ lệ nguyên tối giản x : y : z.

2. Các phương pháp

a. Phụ thuộc % khối lượng

x : y : z = %mC/12 : %mH/1 : %mO/16

b. Phụ thuộc phản ứng cháy

x : y : z = nC: nH: nO

Trong đó:

nC= nCO2

nH= 2.nH2O

nO= (mchất hữu cơ- mC- mH)/16

III. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ

1. Biện pháp tìm phân tử khối của hóa học hữu cơ

Phân tử khối của chất hữu cơ thường được xem theo một số cách sau:

- Dựa vào trọng lượng và số mol:

M = m/n

- nhờ vào tỉ khối:

dA/B= MA/MB→ MA =dA/B.MA/MB

- nhờ vào tỉ lệ thể tích (trong thuộc điều kiện):

VA = VB→ na = nB

2. Những cách lập cách làm phân tử

a. Dựa vào % khối lượng

12x : %mC= y : %mH= 16z : %mO= M/100

b. Phụ thuộc vào công thức dễ dàng nhất

- nếu biết phân tử khối (M) của hóa học hữu cơ:

CTPT = (CTĐGN)n→ n = M/MCTĐGN

- còn nếu như không biết phân tử khối của hóa học thì đề nghị biện luận dựa theo điều kiện tồn tại chất hữu cơ:

+ tổng số nguyên tử tất cả hoá trị lẻ (H, Cl, N) là số chẵn.

Xem thêm: Câu 1: Hệ Điều Hành Thường Được Lưu Trữ Trong, Hệ Điều Hành Được Lưu Trữ Ở Đâu A

+ Số nguyên tử (H + halogen)≤ 2C + 2 + N

c. Nhờ vào phản ứng cháy

Viết phương trình phản bội ứng cháy và tính theo phương trình. Theo cách này số nguyên tử O trong hợp hóa học hữu cơ hay được tính ở đầu cuối theo công thức:

z = (M - 12C - H)/16

* lưu ý:

+ tra cứu M theo: hoặc theo tỷ khối

+ phản bội ứng cháy: CxHyOz + (x + y/4) O2→xCO2 + y/2 H2O

+ thành phầm cháy của hợp chất hữu cơ (CO2, H2O, ..) được hấp phụ vào các bình:

các chất hút nước là H2SO4đặc, P2O5, các muối khan, dung dịch bất kỳ (do hơi nước gặp lạnh đang ngưng tụ) Þ trọng lượng bình tăng là trọng lượng nước;


Thường gặp trường hợp bài toán cho láo hợp thành phầm cháy (CO2và H2O) vào trong bình đựng nước vôi trong hoặc hỗn hợp Ba(OH)2thì:

Khối lượngbìnhtăng Þm­= mCO2+ mH2O.

Khối lượngdung dịch tăng Þmdd­= (mCO2+ mH2O) – mMCO3¯

khi nói khối lượngdung dịchgiảm Þmdd¯= mMCO3¯- (mCO2+ mH2O)

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1:Xác định CTPT của một chất A bao gồm tỉ lệ trọng lượng các nhân tố như sau

mC: mH : mN: mS = 3 : 1 : 7 : 8 biết vào phân tự A có một nguyên tử S.

Lời giải

Gọi CTPT của A bao gồm dạng CxHyNtSrta bao gồm :

x : y : t : r = 3/12 : 1/1 : 7/14 : 8/32 = 0.25 : 1 : 0.5 : 0.25 = 1 : 4 : 2: 1 (thường phân chia cho số nhỏ dại nhất 0.25 )

=> cách làm dơn giản duy nhất : (CH4N2S)nvì theo đề CTPT của A chỉ không 1 S nên CTPT A là CH4N2S

Câu 2 :Đốt cháy trọn vẹn a g một chất hữu cơ đựng C , H , Cl chiếm được 0,22g CO2, 0,09g H2O. Khi phân tích ag hợp hóa học trên có mặt AgNO3thì thu được 1,435g AgCl . Xác định CTPT biết tỉ khối khá của hợp hóa học so với NH3là 5.

Lời giải

Gọi CTPT chất A là CxHyClv( ko tất cả oxy ).

Theo bảo toàn nguyên tố thì :

nC= nCO2= 0.22/44 = 0.005 mol

nH2= nH2O= 0.09/18*2 = 0.01 mol

nAgCl= nCl=0.01 mol ( tại đây tôi lập tỉ trọng theo số mol cho cấp tốc các bạn cũng có thể lập theo khối lượng

=> x : y : v = 0.005 : 0.01 : 0.01 = 1:2:2 à CT dễ dàng nhất : (CH2Cl2)n.

Ta gồm MA= 5.17 = 85→n = 1

Vậy CTPT chất A là : CH2Cl2

Câu 3 :Đốt cháy hoàn toàn a g chất A cần dùng 0,15 mol oxi , nhận được 2,24 lít CO2(đkc) với 2,7g H2O. Xác minh CTPT A.

Xem thêm: Cách Giải Và Biện Luận Phương Trình Theo Tham Số M, Giải Và Biện Luận Phương Trình Bậc Nhất

Lời giải

Gọi CTPT hóa học A là CxHyOz( rất có thể có O hoặc không).

Để khẳng định CTPT A ta phải tính bằng cách:

mA+ mO= mCO2+ mH2O

→ mA= mCO2+ mH2O– mO

→2,24/22,4.44 + 2.7 – 0,15.32 = 2,3 g

Ta tất cả mC= 2,24/22,4.12 = 1,2 g ;

mH= 2,7/18.2 = 0,3 g

→mO= 2,3 - 1,2 – 0,3 = 0,8 g

=> x : y : z = 1,2/12 : 0,3/1 : 0,8/16 = 2:6:1

→CT đơn giản dễ dàng A : C2H6O

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC