Bài tập sự điện li lớp 11 có đáp án

     

Các dạng bài tập sự điện li chọn lọc, có đáp án chi tiết

Với các dạng bài cộng sự điện li chọn lọc, gồm đáp án chi tiết Hoá học lớp 11 tổng hợp những dạng bài tập, trên 300 bài xích tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập sự điện li từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập sự điện li lớp 11 có đáp án

*

Tổng hợp kim chỉ nan chương Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập kim chỉ nan về sự năng lượng điện li, hóa học điện li, viết phương trình điện li

A. Ví dụ minh họa

Bài 1: cho những chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, chất điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- hóa học điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- hóa học không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: trộn loãng dần dần một dung dịch axit sunfuric, bạn ta thấy độ dẫn điện của dung dịch lúc đầu tăng dần tiếp nối lại bớt dần. Hãy giải thích hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu lúc pha loãng dung dịch, độ năng lượng điện li tăng thêm làm tăng nồng độ ion. Cho nên độ dẫn năng lượng điện tăng. Trong dung dịch siêu loãng, sự năng lượng điện li coi như trả toàn, lúc đó nếu liên tiếp pha loãng thì độ đậm đặc ion giảm tạo nên độ dẫn năng lượng điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ lại vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ quan điểm axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết thêm tính axit, bazơ, trung tính xuất xắc lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch có tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch có tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch tất cả tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- hỗn hợp trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào dưới đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn điện là

A. KCl rét chảy, dung dịch NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, dung dịch ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất đa số là hóa học điện li to gan là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: dãy nào dưới đây chỉ chứa những chất năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dãy nào sau đây chỉ cất chất điện ly yếu ớt

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình điện ly nào tiếp sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: trong dd NaHSO4 có những loại phân tử với ion nào dưới đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: dung nạp CO2 vào nước chiếm được dd có các loại phân tử cùng ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì tóm lại nào sau đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là hóa học khi chảy trong nước phân ly đã cho ra cation H+

C. Axit là hóa học nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử gồm một hay nhiều nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đấy là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đấy là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit lúc nó:

A. cho một electron B. dìm một electron

C. cho 1 proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là bazơ lúc nó:

A. cho một electron B. nhấn một electron

C. cho một proton D. nhấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào tiếp sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào dưới đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và phần đông là axit D. S2- và phần đông là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đầy đủ là:

A. Axit B. Bazơ C. chất trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng làm sao nước nhập vai trò là 1 bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít như thế nào sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy hóa học nào dưới đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong dung dịch ?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH

D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: bội nghịch ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang đến 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ chứa một các loại cation cùng một loại anion trong các ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các dung dịch đó là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

Xem thêm: 10 Cách Phá Thai Tại Nhà Bằng Cách Nào, 502 Bad Gateway

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài tập về sự việc điện li

A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

a. Tính độ điện li

Lý thuyết và phương thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ màn biểu diễn số mol những chất vào phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, phản bội ứng,cân bằng) tùy thuộc vào yêu ước và dữ kiện bài bác toán.

+ xác định nồng độ chất (số phân tử) ban đầu, nồng độ chất (số phân tử) ở trạng thái cân bằng, suy ra nồng độ chất (số phân tử) đã phản ứng (phân li).

+ Độ điện li

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: trong một lít dung dịch CH3COOH 0,02M bao gồm chứa 1,2407.1022 phân tử chưa phân li với ion. Tính độ điện li α của CH3COOH tại độ đậm đặc trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử ban đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Ở trạng thái cân bằng có tổng số phân tử không phân li và những ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 tốt α = 2,9%

Bài 2: Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M vào dung dịch tất cả =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 xuất xắc α = 14,28%.

b. Xác định nồng độ ion

Lý thuyết và phương pháp giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ căn cứ vào dữ kiện và yêu mong của đầu bài, biểu diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời gian (ban đầu, phản ứng,cân bằng) hoặc áp dụng C=C0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml hỗn hợp Na2SO4 0,10M. Xác minh nồng độ các ion có mặt trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính mật độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại cân đối trong dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bằng C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch có chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang đến dd này công dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu mang lại dd này công dụng với AgNO3 thì nên cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản bội ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được từng nào gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y thứu tự là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Tự (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Mật độ của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

phản nghịch ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. độ đậm đặc ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 0,1M cùng với 150 ml hỗn hợp CaCl2 0,2M. Vậy mật độ của ion Cl- vào dung dịch sau thời điểm trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong dung dịch là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. Nồng độ mol/lít các ion gồm trong hỗn hợp B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: mật độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử trong 100 gam dung dịch H2SO4 là 60% bao gồm số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính độ đậm đặc ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của axit chính là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: mang đến dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. độ đậm đặc mol/ lít của NO2- trong hỗn hợp là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

gọi x là nồng độ của chất bị điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài bác tập làm phản ứng điều đình ion vào dung dịch

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết bội nghịch ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn hầu hết ion tương đương nhau ở nhị vế, cân đối điện tích cùng nguyên tử ở nhì vế, nhận được phương trình ion rút gọn.

+ những chất kết tủa, chất khí và chất điện li yếu vẫn giữ ở dạng phân tử.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. ko xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch tất cả chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này chức năng với dd KOH dư thì nhận được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu mang lại dd này tính năng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau bội nghịch ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được từng nào gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ bỏ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa những ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành nhì phần bằng nhau:

Phần 1: tính năng với lượng dư dd NaOH, nấu nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) với 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: tác dụng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng cân nặng các muối bột khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ bao gồm nước cất cánh hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối khan trong hỗn hợp X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: đến 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp CuSO4 1M với Al2(SO4)3 1M chức năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, lọc đem kết tủa nung đến cân nặng không đổi thu được hóa học rắn có khối lượng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho hỗn hợp rắn A có KCl cùng KBr tác dụng với dung dịch AgNO3 dư Lượng kết tủa xuất hiện khi làm cho khô có khối lượng bằng lượng AgNO3 đã phản ứng. Thành phần % khối lượng KCl trong tất cả hổn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr lần lượt là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương ứng với PTHH dạng phân tử nào tiếp sau đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: những tập vừa lòng ion sau đây rất có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: chất nào tiếp sau đây không tạo thành kết tủa khi cho vô dung dịch AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: mang lại dung dịch chứa những ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . Muốn tách bóc được các cation thoát khỏi dung dịch mà lại không đưa ion kỳ lạ vào dung dịch bạn ta cần sử dụng :

A. hỗn hợp K2CO3 vừa đủ . B. hỗn hợp Na2SO4 vừa đủ.

C. hỗn hợp KOH vừa đủ. D. hỗn hợp Na2SO3 vừa đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: trong các cặp chất sau đây, cặp hóa học nào thuộc tồn tại trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 cùng Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH D. NaCl và AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: bội phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: không thể tất cả dung dịch đựng đồng thời các ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A cùng C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: cho một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Khối lượng kết tủa chiếm được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C.

Xem thêm: Đổi Tiền Đài Loan Gọi Là Gì ? Có Loại Tiền Gì, Mệnh Giá Ra Sao?

2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một các loại cation với một các loại anion trong các ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Những dung dịch sẽ là :