Bài Tập Hóa 10 Trang 74

     

Giải bài tập trang 74 bài bác 15 Hóa trị cùng số oxi hóa Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: Số thoái hóa của nitơ vào ...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 74


Bài 1 trang 74 sgk hóa học 10

Số lão hóa của nitơ vào NH4+ , NO-2 , với HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B

Bài 2 trang 74 sgk hóa học 10

Số lão hóa của Mn, sắt trong Fe3+ , S vào SO3 , p. Trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng nhu cầu đúng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án : A

Bài 3 trang 74 sgk chất hóa học 10

Hãy cho biết thêm điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

LỜI GIẢI:

Cs = 1+ ; Cl = 1- ; na = 1+ ; O = 2- ;

bố = 2+ ; O = 2- ; Al = 3+ ; O = 2-

Bài 4 trang 74 sgk hóa học 10

Hãy xác minh cộng hóa trị của các nguyên tố trong những hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Hướng dẫn giải:

Xác định cùng hóa trị của những nguyên tố trong những hợp hóa học sau đây:

 

H2O

CH4

HCl

NH3

Cộng hóa trị

H có cộng hóa trị là 1

O tất cả cộng hóa trị là 2

C tất cả cộng hóa trị là 4

H tất cả cộng hóa trị là 1

H cùng Cl đều có cộng hóa trị là 1

N có cộng hóa trị là 3

H gồm cộng hóa trị là 1

Bài 5 trang 74 sgk chất hóa học 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử với ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

Hướng dẫn giải:

Số oxi hóa của các nguyên tố trong những phân tử với ion sau:

 

*

Cu2+ có số oxi hóa là +2 , Na+ có số lão hóa là +1, Fe2+ bao gồm số thoái hóa là +2, Fe3+ có số lão hóa là +3, Al3+ tất cả số thoái hóa là +3.

Xem thêm: Tập Cuối Conan La Tập Bao Nhiêu, Top 9 Tập Cuối Conan La Tập Bao Nhiều

Bài 6 trang 74 sgk chất hóa học 10

Viết cách làm phân tử của những chất, trong số đó S lần lượt có số lão hóa -2, 0, +4, +6.

Hướng dẫn giải:

Công thức phân tử của rất nhiều chất trong các số ấy S có số lão hóa -2, 0, +4, +6 theo thứ tự là: H2S, S, SO2, SO3.

Bài 7 trang 74 sgk hóa học 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố vào hợp hóa học , đối kháng chất cùng ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d) MnO4- , SO42- , NH4+.

Xem thêm: Giáo Án Lăn Bóng Bằng 2 Tay Và Đi Theo Bóng Bằng Hai Tay, Giáo Án Mầm Non Lớp Mầm

LỜI GIẢI

a) Số thoái hóa của S trong số chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b) Số oxi hóa của Cl trong số hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.